Oświadczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie olkuskim po 31 marca

0

Wobec dyskusji dotyczących systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie olkuskim po 31 marca 2019 roku oraz niepełnych lub nieprawdziwych przekazów w tej sprawie – przedstawiam informacje z nią związane.

  1. Jakie są zadania i kompetencje wojewody?

Wojewoda, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wskazuje miejsce stacjonowania, rodzaj i liczbę Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Opracowany Plan Ratownictwa Medycznego zawiera rozwiązania optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów i jest zatwierdzany przez Ministra Zdrowia. Będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2019 r.

  1. Ustalenia Planu Ratownictwa Medycznego dla powiatu olkuskiego

Zgodnie z obowiązującym „Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”: na terenie powiatu olkuskiego funkcjonują 4 całodobowe zespoły ratownictwa medycznego (2 specjalistyczne i 2 podstawowe), w tym:

  • 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (obowiązkowo w składzie zespołu lekarz), stacjonujący w miejscowości Olkusz.
  • 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (obowiązkowo w składzie zespołu lekarz), stacjonujący w miejscowości Wolbrom.
  • 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego, stacjonujący w miejscowości Olkusz.
  • 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego, stacjonujący w miejscowości Hutki (gmina Bolesław).

Te ustalenia nie uległy zmianom i będą obowiązywać też po 1 kwietnia 2019 r.

  1. Co nie należy do kompetencji wojewody?

– przeprowadzenie konkursu dla świadczeniodawców:

Wojewoda powierza przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Innymi słowy świadczeniodawców wyłania w ramach konkursu ofert Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Planu PRM. Konkurs ogłoszony przez NFZ określa standardy, które musi spełnić ZRM.

– tworzenie konsorcjów

Wojewoda Małopolski nie decyduje o strukturze konsorcjum podmiotów, które realizują zadania z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmioty, które przystępują do konkursu ogłoszonego przez NFZ, winny spełniać określone standardy. Jednakże prowadzone przez te podmioty ewentualne działania reorganizacyjne czy wypracowywanie kształtu konsorcjum, które przystępuje do konkursu – nie należą do kompetencji Wojewody. Wojewoda nie może w te działania ingerować.

– organizowanie pracy szpitali

Wojewoda nie jest też organem założycielskim żadnego szpitala, więc nie ma wpływu na politykę kadrową szpitali i jej nie ocenia.

  1. Priorytety

Priorytetowym założeniem Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego jest wskazanie możliwie najlepszych rozwiązań. Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze.

Z kolei standardy określane w konkursach ogłaszanych przez NFZ mają pozwolić wyłonić najlepszych dysponentów ratownictwa medycznego, którzy będą obsługiwać dany rejon. Kluczowym założeniem jest zapewnienie sprawnego systemu gwarantującego jakość i ciągłość świadczeń.

Jednym z tych standardów jest to, że wybór oferentów może nastąpić przy zachowaniu zasady, wedle której jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są „zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego”.

Kwestia tworzenia konsorcjum dla zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze danego rejonu operacyjnego jest decyzją dysponentów, którzy wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy z NFZ, a jedynym warunkiem akceptacji przez wojewodę oraz NFZ zaproponowanego kształtu konsorcjum jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Nadrzędnym celem wszystkich podjętych aktywności – wobec znacznej presji czasu – jest sprawny, niezakłócony przebieg postępowania konkursowego przeprowadzanego przez NFZ. Wyłoni ono świadczeniodawców, którzy będą gwarantowali bezpieczną dla mieszkańców Małopolski realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik