Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości rocznicowych w Oświęcimiu ZDJĘCIA

0

POLICJA

Dowódcą operacji policyjnej zgodnie z decyzją Komendanta Wojewówdzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty został wyznaczony insp. Piotr Morajko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością, aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego jej przebiegu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb. W sprawdzeniach pirotechnicznych, eskortach, zabezpieczeniu tras przejazdu, jak i samej uroczystości rocznicowej brało udział ponad 1700 policjantów z Małopolski i innych województw. Przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami wyszkolonymi na wyszukiwanie ładunków wybuchowych dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum. Takie same sprawdzenia pirotechniczne miały miejsce w hotelach Krakowa i Oświecimia, gdzie zakwaterowano delegacje. Na ulicach tych miast od kilku dni można było zauważyć zwiększoną liczbę policyjnych sił prewencji. Policjanci w związku z wprowadzonym na terenie Małopolski stopniem alarmowym Bravo zwracali szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, jak np. nietypowo zachowujące się osoby, czy pakunki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych itp. 350 policjantów ruchu drogowego zabezpieczało przejazdy delegacji dbając jednocześnie o płynność ruchu.Policjanci udrożniali przejazd kolumn, kierując ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach czy trasach. Policjanci ruchu drogowego wykonywali także eskorty gości uroczystości zarówno z lotnisk jak i hoteli do miejsca uroczystości. Podczas działań został wykorzystany także śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Sokół”, jak również Black Hawk z Komendy Głownej Policji, których załogi m.in. monitorowały na bieżąco sytuację na drogach dojazdowych do Oświęcimia, stan bezpieczeństwa na tym terenie. Na pokładach śmigłowców znajdowały się kontrterrorytyczne grupy interwencyjne. W ramach zabezpieczenia wyznaczono policyjne patrole w różnych rejonach Oświęcimia, w tym: na drogach dojazdowych do miasta oraz w miejscach gdzie odbywały się uroczystości. Tuż po odprawie służbowej, policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku zakłócenia przebiegu uroczystości. Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi funkcjonariuszom ABW, SOP-u, strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Muzealnej, Straży Miejskiej, oraz Straży Granicznej uroczystości odbywające się w tym wyjątkowym dniu na terenie Oświęcimia przebiegły z należytą powagą. Dziękujemy za wielogodzinną służbę oraz zaangażowanie policjantom ruchu drogowego, przewodnikom psów, zespołom minersko – pirotechnicznym z pododdziałów kontrterrorystycznych z komend wojewódzkich w: Bydgoszczy, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie oraz Wrocławiu. Ich wsparcie spowodowało, że działania służb były profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu obchodów rocznicy i bezpiecznego pobytu uczestników uroczystości w Małopolsce.

 

STRAŻ POŻARNA

302 funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP i 77 zastępy pożarnicze – taki jest bilans sił i środków uczestniczących w operacji wojewódzkiej pod kryptonimem „Rocznica 75”, w ramach której małopolscy strażacy dniach 26 – 29 stycznia 2020 zabezpieczali jubileuszowe obchody 75. Rocznicy Wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau Całością przedsięwzięcia dowodził Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Filipek. Na potrzeby koordynacji całością zadań wynikających z zabezpieczenia obchodów oraz w celu właściwej wymiany informacji z innymi służbami realizującymi zabezpieczenie, w miejscu głównych uroczystości został powołany Sztab Operacji, na czele którego stał Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie – mł. bryg. Marcin Bigaj. Działania przebiegły w ramach sześciu podoperacji na terenie Małopolski w powiatach oświęcimskim, w którym odbywały się główne uroczystości, a także w powiatach chrzanowskim, krakowskim oraz częściowo na obszarze woj. śląskiego. Struktura zabezpieczenia na terenie woj. małopolskiego przedstawiała się następująco:

  1. Operacja Oświęcim – Dowódca st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu
  • Podoperacja „Brzezinka” – realizowana na terenie miejsca głównych uroczystości przy ul. Ofiar Faszyzmu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób zaproszonych w tym blisko 60 zagranicznych delegacji, które wymagały specjalistycznej ochrony Służby Ochrony Państwa. W związku z powyższym zabezpieczenie realizowane na wielu płaszczyznach, m. in. w zakresie przeciwpożarowym, rozpoznawania zagrożeń w obszarze CBRNE oraz dekontaminacją wstępną. Niniejsze działania realizowały zastępy z Wadowic, Wolbromia, Oświęcimia oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6”. Podoperacją realizowaną w dniu 17 stycznia br. dowodził mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Z-ca Dowódcy JRG w Oświęcimiu.
  • Podoperacja „Dekontaminacja” – obejmowała przygotowanie do realizacji ewentualnej dekontaminacji wstępnej z wykorzystaniem ciągu dekontaminacyjnym z SGRChem-Eko „Oświęcim” rozstawionym przy szpitalu powiatowym w Oświęcimiu. Zadanie realizowali strażacy z grupy chemicznej z Oświęcimia przy wsparciu druhów z OSP Brzeszcze z powiatu oświęcimskiego. Dowódcą podoperacji trwającej 27 stycznia br. był kpt. Michał Żydek – D-ca zmiany w JRG KP PSP w Oświęcimiu.
  • Podoperacja ,,Odwód” – głównymi zadaniami w niniejszej podoperacji było wsparcie działań związanych z zabezpieczeniem całej Operacji „Oświęcim” w zakresie przeciwpożarowym, rozpoznawania zagrożeń związanym ze środowiskiem CBRNE oraz dekontaminacją wstępną oraz bieżące zabezpieczenie operacyjne powiatu oświęcimskiego. Realizacja zadań dotyczących zagrożeń CBRN wykonywana była przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6” , którą dowodził mł. bryg Damian Woszczyna z JRG 6 KM PSP w Krakowie. Dodatkowo podczas przebywania delegacji zagranicznych oraz najważniejszych osób w Państwie, do monitorowania atmosfery poprzez urządzenie do zdalnej detekcji skażeń, został zadysponowany na teren Muzeum Auschwitz samochód z SGRChem-Eko „Tarnów 1”. Jednocześnie zabezpieczenie wspierali strażacy z JRG 5 KM PSP w Krakowie oraz druhowie z OSP Oświęcim oraz OSP Brzezinka, którzy wspierali zabezpieczenie operacyjne powiatu. Podoperacją trwającą w dniu 27 stycznia br. dowodził Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu, Ryszard Szklarski.
  • Podoperacja ,,Trasa” – realizowana w dniu 27 stycznia br. miała na celu zabezpieczenie przejazdu pojazdów delegacji zagranicznych oraz najważniejszych osób w Państwie na odcinkach dróg pomiędzy lotniskami, hotelami i miejscem głównych uroczystości. Podoperacja była realizowana w powiatach oświęcimskim, chrzanowskim i krakowskim w oparciu o siły i środki PSP Chrzanów i JRG 3 Kraków oraz OSP Tenczynek, Wola Filipowska, Grojec, Brodła, Psary, Myślachowice, Zagórze, Libiąż, Brzezinka Chełmek. Dowódcą podoperacji był st. kpt. Marcin Kwiatek z KW PSP w Krakowie.
  1. Operacja „Kraków” – Dowódca – bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego KM PSP w Krakowie
  • Podoperacja „Hotele” – polegała na zabezpieczeniu terenów chronionych przez JRG w Krakowie w kontekście ewentualnych działań ratowniczych na obiektach hotelowych w których przebywały delegacje zagraniczne i najważniejsze osoby w Państwie, zapewnieniu możliwości przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji oraz rozpoznanie możliwości prowadzenia działań przez specjalistyczne grupy. Dowódcą podoperacji trwającej od 26 do 29 stycznia br. był st. kpt. Łukasz Szewczyk – D-ca JRG 1 KM PSP w Krakowie
  • Podoperacja „Lotnisko” – zabezpieczała obiekt lotniska Kraków Airport podczas przylotów i odlotów w dniach od 26 do 29 stycznia 2020 r. Podoperacja „Lotnisko” polegała na zabezpieczeniu terenu chronionego w zakresie ewentualnych działań ratowniczych przez zastępy ratowniczo-gaśnicze z LSRG Kraków Airport oraz wyznaczone zastępy PSP, zapewnieniu możliwości przeprowadzenia ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, doraźnym podejmowaniu działań zabezpieczających. Dowódcą podoperacji trwającej od 26 do 29 stycznia br. był mł. bryg. Andrzej Poniedziałek – Z-ca Dowódca JRG 3 KM PSP w Krakowie.

Z uwagi na rangę uroczystości, w stan gotowości postawiono Kompanię Gaśniczą SMOK-1 wraz z dowództwem.

Całość zabezpieczenia przebiegła spokojnie, bez zastrzeżeń wg wcześniej opracowanego planu zabezpieczenia operacyjnego uroczystości. Na dużą uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, tj. Służba Ochrony Państwa, Policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Służby na bieżąco wymieniały się informacjami dotyczącymi zabezpieczenia i tym samym miały bardzo dobre rozeznanie w bieżącej sytuacji.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że realizacja zabezpieczenia przedmiotowych obchodów nie była by możliwa bez wielotygodniowych przygotowań w ramach których strażacy podejmowali szereg działań i inicjatyw oraz uczestniczyli w licznych spotkaniach ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości.

Jednym z ważniejszych zadań, które realizowali strażacy w ramach przygotowania do zabezpieczenia wydarzeń związanych z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu były czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej  nie tylko obiektów i terenów, które były przewidziane do organizacji obchodów oraz wydarzeń towarzyszących, ale również pod szczególnym nadzorem znalazły się obiekty hotelowe przewidywane do dyspozycji delegacji zagranicznych. Na podstawie przedmiotowych czynności strażacy opracowywali karty charakterystyki obiektów oraz terenów zawierające szczegółową charakterystykę możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczególnej wiedzy i zaangażowania ze strony funkcjonariuszy PSP wymagało monitorowanie w obiektach oraz na terenach związanych z organizacją obchodów i wydarzeń im towarzyszących zmian aranżacyjnych oraz zagospodarowania terenu, które dokonywane były na potrzeby przedmiotowych przedsięwzięć. Strażacy służyli wsparciem merytorycznym i podejmowali działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ewakuacji zarówno z powstających obiektów tymczasowych takich jak hale namiotowe jak również obiektów istniejących o szczególnej aranżacji.

Strażacy udzielali również wsparcia merytorycznego uczestnikom szkoleń praktycznych mających na celu zaznajomienie zespołów odpowiedzialnych za ewakuację osób z poszczególnych sektorów z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

 

SŁUŻBY MEDYCZNE

 

Poza Zespołami Ratownictwa Medycznego które były w kolumnach nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości w Brzezince czuwało sześć zespołów medycznych z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Zintegrowanej Służby Ratowniczej oraz Grupy Medycznej PCK z Krakowa i Kielc. Działania były koordynowane przez Bielski Pogotowie Ratunkowe.

Dziś po raz kolejny możemy powiedzieć, że wszystkie służby stanęły na wysokości zadania. Gratuluję i dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy z zaangażowaniem pełnili służbę. Dzięki Wam mieszkańcy Małopolski, Polacy i goście z zagranicy mogli bezpiecznie uczestniczyć w tych wydarzeniach! – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego podsumowującego m.in operację w Oświęcimiu.

Dzisiaj mogę powiedzieć, że funkcjonariusze  bardzo dobrze wypełnili swoje zadania. Dzięki intensywnej pracy policjantów z naszego garnizonu,  jak również z innych województw udało się nam zapewnić  całkowity ład, porządek oraz poczucie bezpieczeństwa  i porządku publicznego – podkreśla  komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof  Pobuta.

Uroczystości 75-lecia wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz-Birkenau to kolejne wydarzenie, podczas którego liczne delegacje i goście z każdego zakątka świata korzystały z usług Kraków Airport. W Kraków Airport gościliśmy Ocalałych, byłych więźniów, udających się na uroczystości. Witaliśmy również koronowane głowy, w tym Wielkiego Księcia Luksemburga, 10 prezydentów państw, w tym m.in. prezydenta Izraela, Niemiec, Litwy, Malty, Ukrainy, a także 7 premierów, m.in. Węgier, Rumuni, Macedonii, Grecji, przewodniczącego  Rady Europejskiej, sekretarza skarbu USA, przewodniczącego Parlamentu Australii oraz generalnego gubernatora Kanady. Dziękujemy wszystkim służbom, które przyczyniły się do sprawnej obsługi naszych gości. Szczególnie podziękowania za pełną wyrozumiałość kierujemy do pozostałych pasażerów Kraków Airport – dodaje prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Żródło:

www.malopolska.policja.gov.pl

www.straż.krakow.pl

ZDJĘCIA:

112malopolska, KW PSP w Krakowie, Fotografia Ratownicza Jacek Krawczyk