Policyjni instruktorzy z tytułem ratownika

0

Dzięki współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakwie przy realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, garnizon małopolskiej Policji zyskał kolejnych ratowników.

28 stycznia br. 23 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik małopolskiej Policji zdało egzamin państwowy uzyskując tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. To pierwszy w historii garnizonu projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego oraz instruktorów taktyki i technik interwencji. Instruktorzy ci, na co dzień są odpowiedzialni za poziom wyszkolenia funkcjonariuszy związany ze sprawnością fizyczną i umiejętnościami strzeleckimi. Teraz role się odmieniły i to oni byli szkoleni. W czasie 66 godzinnego kursu, doskonalili swoją technikę udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku urazów czy prawidłowe dokonanie segregacji poszkodowanych w trakcie zdarzeń masowych to tylko część z sytuacji szczególnych, z którymi musieli się zmierzyć przyszli ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia były prowadzone przez ratowników medycznych – funkcjonariuszy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Szkolenie było możliwe dzięki sprzętowi (fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przekazanemu przez Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. insp. Marka Woźniczki oraz dzięki sprzętowi i materiałom przekazanym przez Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. małopolskiego.

W szkoleniu korzystano z bazy poligonowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie uczestnicy w symulowanych zdarzeniach musieli wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną. Dzięki temu zajęcia mogły być realizowane na bardzo wysokim poziomie.

Współpraca ze Szkołą Aspirantów PSP to wynik zawartego 15 lipca 2020 r. porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Romanem Kusterem a Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. Porozumienie dotyczy współpracy przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikami takich szkoleń są funkcjonariusze oraz pracownicy Policji różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Przedsięwzięcie jest cały czas kontynuowane i ma objąć swoim zasięgiem jak największą liczbę uczestników. Przeszkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne są realizowane w formie lokalnego doskonalenia zawodowego a egzaminy zdawane przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP. Zarówno program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące wieńczącego 66 h zajęć teoretycznych i praktycznych egzaminu, odpowiadają zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej podstawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nowym policyjnym ratownikom gratulujemy i życzymy, aby z nabytych umiejętności musieli korzystać jak najrzadziej!