Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

0

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie o współpracy. Dotyczy ono współpracy w sytuacji podejmowania wspólnych działań m.in. w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz szkolenia w tym zakresie.

30 czerwca 2020 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Głównymi założeniami porozumienia ma być współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. Aby przygotować się do takich wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia. Podczas nich będą poruszane tematy m.in. ze sposobu przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystaniu z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz świadczeniu usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z zawartymi umowami – z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

Porozumienie sygnował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster oraz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Goncerz.

Nadmienić należy, że w marcu br. Małopolska Policja podjęła współpracę z 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej (11 MBOT) w ramach pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Żołnierze 11 MBOT wykonali w tym roku wspólnie z policjantami już ponad 5500 służb, realizując w głównej mierze zadania związane z kontrolą przestrzegania obowiązku odbywania kwarantanny lub izolacji domowej. Patrolowali również wspólnie z policjantami miejsca publiczne pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych.