Wsparcie dla strażaków. Ruszył konkurs MAŁOPOLSKIE OSP

0
16 marca 2021 roku ruszył nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2021” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2021 roku.

Wszyscy wiemy, jaka odpowiedzialność spoczywa na barkach tych, którzy dbają o nasze codzienne bezpieczeństwo. Pracy strażaków nie da się przecenić. Jako Samorząd Województwa Małopolskiego stawiamy na bezpieczeństwo i konsekwentnie wspieramy ich działania, bo w trudnym czasie pandemii to właśnie strażacy, obok lekarzy i ratowników, najczęściej stają w obliczu zagrożenia i służą pomocą w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
– prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
– zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakupu bądź remontu samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego.

Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, poprawa warunków w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego to tylko część zadań, które podejmuje samorząd województwa małopolskiego, wspierając naszą biało-czerwoną drużynę we wspólnych działaniach na rzecz nadrzędnego celu: zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski – dodaje wicemarszałek dh Łukasz Smółka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 roku.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 100 000 zł.
(szczegóły dotyczące wysokości dotacji w Regulaminie Konkursu)

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo→Konkursy oraz https://www.malopolska.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W latach 2009-2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 49,3 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 roku udziela pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2020 przekazano ponad 38,5 mln zł przeznaczonych na remonty w remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

W latach 2015-2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 8,84 mln zł przeznaczonych dla 629 jednostek OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. samochodów strażackich, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz systemów selektywnego alarmowania.

Ponadto, od roku 2015 Województwo Małopolskie wspiera finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze, tj. OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy. Do roku 2020 przekazano łącznie 553 687 zł.

Województwo Małopolskie w roku 2020 udzieliło także pomocy finansowej Gminom dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. Przyznane środki gminy przeznaczyły na finansowanie zakupu m.in. sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania wraz z wyposażeniem osobistym strażaka, który został uszkodzony lub zniszczony podczas akcji ratowniczych. Nakłady finansowe poniesione na ten cel wyniosły 889 937 zł.

Doceniając działalność małopolskich strażaków oraz pragnąc uhonorować ich zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańców regionu, Województwo Małopolskie wspiera finansowo organizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego konkursy „Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna Województwa Małopolskiego” oraz „Najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza Województwa Małopolskiego”. Na ten cel przekazano już 584 000 zł.