Wsparcie ratownictwa wodnego w Małopolsce

0
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłaszając ten konkurs, kieruje się intencją zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, a także realizuje założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na utrzymaniu gotowości ratowniczej, prowadzeniu działań ratowniczych na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz celami i założeniami Konkursu oraz jeśli są uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i realizują zadania na obszarze Województwa Małopolskiego.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Tryb składania ofert jest dwu etapowy.

– Etap pierwszy:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora w terminie do 8 kwietnia 2021 roku do godz. 16:00. Link do Generatora: https://pozarzadowa.malopolska.pl
– Etap drugi:
Oferent zobowiązany jest także w terminie do 9 kwietnia 2021 roku do godz. 16:00. dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ofertę wygenerowaną w etapie pierwszym wraz z załącznikami podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w wybrany poniższych sposób:
1) Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
2) Osobiście (do urny wrzutowej):
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
3) Elektronicznie:
Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Ogłoszeniem konkursu.

Link do BIP: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1901038,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ratownict.html

Kontakt w sprawie konkursu:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Zespół Rolnictwa
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel: 12 63-03-531, 12 63 03 580